Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Vitajte na stránkach PSI Liptov !

Partnerstvo sociálnej inklúzie Liptov o.z. vzniklo ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Z. z. v máji 2005 s cieľom združovať organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti na území regiónu Liptova (okresy Ružomberok a Liptovský Mikuláš).

V súčasnosti je v PSI Liptov združených viac ako 40 fyzických a právnických osôb, z toho 15 členov predsedníctva, vrátane 4 strategických partnerov. V riadiacom výbore sú zastúpené organizácie a inštitúcie so zameraním na sociálne služby a komunitný rozvoj, zastupujúce záujmy vylúčených skupín alebo skupín ohrozených sociálnou exklúziou, miestne samosprávy ako aj zástupcovia strategických partnerov (Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Žilinský samosprávny kraj, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity).

PSI Liptov spolupracuje s organizáciami a inštitúciami zaoberajúcimi sa riešením sociálnej situácie v regióne. Mapuje potreby skupín ohrozených sociálnym vylúčením a vytvára podmienky pre koncepčné riešenie sociálnych problémov v regióne v záujme sociálneho rozvoja celého regiónu. Prostredníctvom svojej kancelárie PSI Liptov poskytuje poradenskú činnosť pre záujemcov o čerpanie prostriedkov z Fondu sociálneho rozvoja a konzultačnú činnosť pre spracovanie a realizáciu projektov pre sociálnu oblasť.

Dlhodobým cieľom PSI Liptov je spolupracovať so všetkými inštitúciami poskytujúcimi sociálne služby v záujme koordinácie ich činnosti a dosiahnutia synergického efektu pri hľadaní možností na zlepšenie sociálnej situácie konkrétnych skupín obyvateľstva. V rámci procesu komunitného plánovania dosiahnuť zlepšenie poskytovaných sociálnych služieb.