Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Pracovné stretnutia s pracovníkmi LPSI Orava v rámci výmeny skúseností

Partnerstvo sociálnej inklúzie Liptov o.z. je nielen geograficky, ale aj pracovne späté s činnosťou LPSI Orava, ktoré pôsobí v regióne susediacom s Liptovom. Obidve Partnerstvá rozvíjajú spoluprácu v záujme skvalitnenia svojej činnosti pri napĺňaní svojho poslania. Zástupcovia združení sa stretávajú minimálne 2 x ročne striedavo v obidvoch sídlach združení , aby spoločne hľadali najvhodnejšie postupy pri riešení sociálnych problémov cieľových skupín. Pracovné rokovania slúžia hlavne na výmenu skúsenosti s prípravou a monitorovaním strategických dokumentov, s tvorbou komunitných plánov pre samosprávy, s riešením rómskej problematiky, ako aj s ďalším fungovaním Partnerstiev.

Pridané 25.11.2010