Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Mapovanie potrieb a problémov rómskej komunity vo Važci – osada „Dolinka“

Pracovníčky PSI Liptov dňa 2. apríla 2008 po predchádzajúcej dohode s komunitnou sociálnou pracovníčkou obce p. Vierou Šeďovou navštívili Rómsku osadu Dolinka, ktorá je súčasťou obce.

Cieľom návštevy Rómskej osady Dolinka bolo spoznať lokalitu, ale hlavne priamo návštevou jej obyvateľov na základe dotazníkového prieskumu zozbierať údaje o životných podmienkach, postojoch a potrebách obyvateľov. Rómski obyvatelia osady Dolinka nás pozitívne prijali a v dotazníkovom prieskume vyjadrili svoj názor na život v osade a poukázali na najpálčivejšie problémy.

Obyvatelia žijú v nevyhovujúcich drevených i murovaných chatrčiach bez vody a WC. Ide prevažne o ľudí v produktívnom veku, mladých ľudí a deti. Všetci obyvatelia osady sú dlhodobo nezamestnaní. Väčšina z nich ešte nikdy nebola zaradená v pracovnom procese a nemá ukončené základné vzdelanie v základnej škole. Napriek tomu nemajú záujem sa ďalej vzdelávať. Ich predstava o zamestnaní sa spája so slušným zárobkom . Nedokážu špecifikovať čo ich baví a o akú prácu by mali záujem

Prevažná časť detí navštevuje špeciálnu základnú školu. Do predškolských zariadení nemôžu byť deti zaradené, nakoľko nespĺňajú základné zdravotné a hygienické požiadavky. Všetci obyvatelia osady Dolinka túžia po zlepšení bytových podmienok. Napriek tejto situácii dotazníkový prieskum poukázal na to, že Rómovia v osade Dolinka sú srdeční a otvorení ľudia, ktorí túžia po zmene k lepšiemu a chcú pre svoje deti lepšie životné podmienky. Neuvedomujú si, že vyriešenie ich problémov závisí v prvom rade na nich samotných, že pozitívnu zmenu môžu dosiahnuť len vlastným pričinením, ochotou vzdelávať sa, rozvíjať svoje jazykové znalosti i pracovné a personálne zručnosti. Pri práci s touto komunitou je potrebné podchytiť hlavne mladých rodičov s deťmi. Robiť osvetu najskôr v myslení, následne v osvojovaní si základných hygienických návykov a rozvíjaní personálnych zručností.

Pre tento cieľ je potrebné získať prirodzené autority v komunite, spoločne definovať problém, stotožniť sa s ním a hľadať spôsoby riešenia ich nepriaznivej situácie na základe participácie všetkých obyvateľov osady.

Získané informácie z dotazníkov budú použité pri spracovaní strategického dokumentu, s cieľom zlepšiť podmienky a kvalitu života Rómov.

Pridané 28.4.2008