Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Partnerstvo – cesta, po ktorej nikto nekráča sám

Partnerstvo sociálnej inklúzie LIPTOV o.z. (PSI LIPTOV), ako prijímateľ pomoci na základe predloženej a schválenej žiadosti začalo od februára 2010 realizovať projekt, zameraný na podporu sociálneho začlenenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do ekonomického a spoločenského života. Projekt „Partnerstvo – cesta po ktorej nikto nekráča sám“, je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu ( www.esf.gov.sk) v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, pričom výška nenávratného finančného príspevku je 86 206,80 €. Riadiacim orgánom pre spomínaný operačný program je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a sprostredkovateľským orgánom je Fond sociálneho rozvoja ( www.fsr.gov.sk).

Projekt sa bude realizovať v rozpätí 20 mesiacov od februára 2010 do septembra 2011 na území okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom pôsobenia PSI LIPTOV zvýšiť vzájomnú spoluprácu pri podpore sociálnej inklúzie občanov ohrozených sociálnym vylúčením s ich aktívnym zapojením. K jeho naplneniu bude smerovať hlavná aktivita projektu: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie prostredníctvom nasledovných činností:

  1. monitorovanie strategických dokumentov a koordinácia aktivít pri napĺňaní ich opatrení v sociálnej inklúzii
  2. mobilizácia zdrojov regiónu a ich sieťovanie za účelom posilnenia sociálnej inklúzie a senzibilizácia verejnosti
  3. zvyšovanie odbornosti a budovanie kapacít v oblasti sociálnej inklúzie v Liptove

Aktivity projektu sú zamerané na tieto cieľové skupiny:

  1. obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít
  2. občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované
  3. fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori
  4. mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti
  5. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj neverejnom sektore

Pridané 15.2.2010