Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Vzdelávanie „Riadenie projektového cyklu“ a „Projektový manažment“

1.8.2008 boli slávnostne odovzdané certifikáty 20 – tim úspešným absolventom kurzu zameraného na tvorbu a realizáciu projektov pre čerpanie prostriedkov, hlavne zo zdrojov EÚ.

Certifikáciou bola ukončená ďalšia z aktivít v rámci prebiehajúceho projektu „Stabilným Partnerstvom k sociálnej inklúzii v regióne Liptov – pre všetkých s otvoreným srdcom, ktorí chcú riešiť sociálne problémy regiónu“.

Absolventi tvorili široké spektrum zástupcov štátnej správy, samosprávy, neziskového sektoru a občianskych združení. Všetkých 20 účastníkov absolvovalo 80 hodín praktického tréningu venovaného získavaniu nielen vedomostí, ale hlavne zručností v oblasti projektového manažmentu. Pod vedením skúsených lektorov sa počas dvoch mesiacov venovali správnej identifikácii problémov, určenia cieľov a zvládania celého projektového cyklu. Všetci frekventanti kurzu si vyskúšali praktickú prípravu projektov tak, ako si to vyžaduje Európska únia, a získané vedomosti si otestovali pri záverečných prácach.

Písanie projektov a podávanie žiadostí o podporu z Európskych (aj iných) fondov je v terajšom období veľmi aktuálne. Absolventi vzdelávania určite využijú získané vedomosti, a hlavne zručnosti, pri rozvoji svojich organizácií a združení.

Pridané 4.8.2008