Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Tvorivé stretnutia pracovných skupín

Projekt „Stabilným Partnerstvom k sociálnej inklúzii v regióne Liptov – pre všetkých s otvoreným srdcom, ktorí chcú riešiť sociálne problémy v regióne“ je súbežne realizovaný vo viacerých „líniách“. Jednou z nich je aj príprava strategických dokumentov v strednodobom horizonte do roku 2013. Výstupom projektu bude Stratégia rozvoja rómskych komunít a Koncepcia práce s občanmi so zdravotným postihnutím. Obidva dokumenty na základe údajov z prieskumov pripravujú pracovné skupiny, pre každý dokument jedna. Členmi pracovných skupín sú odborníci z radov Partnerstva i mimo neho, ktorí spoločnými silami vytvárajú základ pre budúce aktivity v rámci regiónu zamerané na oblasť sociálnej inklúzie rómskej komunity a občanov so zdravotným postihnutím a na vytváranie podmienok pre ich zamestnateľnosť.

Pracovné skupiny sa pravidelne stretávajú v priestoroch kancelárie Partnerstva nachádzajúcej sa v budove Bankovního institutu Praha v Liptovskom Mikuláši. Na základe prieskumov zrealizovaných formou dotazníkov s obidvoma cieľovými skupinami a na základe ďalších získaných údajov a informácií dávajú do konečnej podoby spomínané dokumenty. Každý z nich bude obsahovať nielen analýzu súčasného stavu a pomenovanie problémov v oblasti práce s rómskou komunitou a s občanmi so zdravotným postihnutím, ale aj návrhy opatrení a konkrétnych úloh, ako tieto problémy riešiť.

Pridané 16.6.2008