Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Stretnutie na riešenie rómskej otázky v obci Važec

Starosta obce Važec p. Profant zvolal stretnutie k riešeniu rómskej otázky v obci. Prítomní boli zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, poslanci OZ, členovia sociálnej komisie, terénna pracovníčka, zástupcovia rómskej komunity aj Partnerstva sociálnej inklúzie Liptov, o.z. Diskusia sa týkala nelegálnych stavieb, bývania „na čierno“, nezamestnanosti, sociálnych dávok, nedostatočnej snahe Rómov riešiť problémy vlastnými silami – očakávanie pomoci od druhých. Stretnutie bolo hodnotené ako vysoko pracovné so snahou veci riešiť spoločne.
Závery zo stretnutia boli využité ako materiál pre dopracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce Važec, ktorý pripravujú odborné komunitné koznultantky Partnerstva sociálnej inklúzie v rámci projektu „Partnerstvo – cesta, po ktorej nikto nekráča sám“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Pridané 20.4.2011