Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Okres Liptovský Mikuláš

 1. Aprogram, n.o.
 2. BELÁ, nezisková organizácia
 3. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 4. Centrum právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš
 5. Centrum sociálnych služieb ANIMA
 6. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
 7. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
 8. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
 9. DENNÉ CENTRÁ SENIOROV
 10. Dom Charitas sv. Kláry - krízové stredisko a útulok
 11. Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie L. Hrádok
 12. Domov socíálnych služieb SČK a zariadenie seniorov - Slovenský červený kríž, Územný spolok Liptov
 13. Klub Nádej - klub abstinujúcich alkoholikov
 14. Komunitné centrum Nový svet - Hlboké
 15. Mestský úrad Lipt. Hrádok – odbor organizačný, školstva a soc. vecí
 16. Mestský úrad Lipt. Mikuláš – sociálne oddelenie
 17. Nocľaháreň a stredisko osobnej hygieny
 18. Občianske združenie Premeny
 19. Partnerstvo sociálnej inklúzie liptov o.z.
 20. Penzión Dášenka
 21. Poradenské centrum ŽSK
 22. POSOL, nezisková organizácia
 23. Slovenský červený kríž, Územný spolok Liptov
 24. Slovenský zväz telesne postihnutých, z.o. Lipt. Mikuláš
 25. Slovenský zväz telesne postihnutých - z.o. rodičov so zdravotne postihnutými deťmi, klub KOLIESKO
 26. Slovenský zväz telesne postihnutých, z.o. Lipt. Hrádok pre deti aj dospelých
 27. Sociálna poisťovňa, pobočka L. Mikuláš
 28. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, z.o. Lipt. Mikuláš
 29. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lipt. Mikuláš
 30. Zariadenie opatrovateľskej služby mesta Lipt. Mikuláš
 31. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Lipt. Mikuláš
 32. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, z.o.
 33. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, z.o. Lipt. Mikuláš