Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Ponúkame Vám

  1. informačný servis o inštitúciách a organizáciách v regióne pôsobiacich v sociálnej oblasti
  2. pomoc pri organizovaní prieskumov v sociálnej oblasti 
  3. pomoc pri organizovaní komunitných stretnutí
  4. konzultácie projektov zameraných na sociálnu oblasť
  5. poradenstvo pri zapájaní komunít do projektov
  6. poradenstvo k procesu komunitného plánovania
  7. vzdelávanie – zamerané na zvyšovanie odbornosti a získanie nových zručností a poznatkov v oblasti komunitného plánovania rozvoja sociálnych služieb. Vzdelávanie je určené zamestnancom vykonávajúcim opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj neverejnom sektore (samospráva, štátna správa, MVO), komunitným pracovníkom a zástupcom cieľových skupín.
  8. informácie o aktuálnych výzvach FSR na podávanie projektov