Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Tvorba komunitných plánov

Stretnutia pracovných skupín sú súčasťou procesu tvorby komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý by v súlade so zákonom č. 448/2008 mala mať spracovaný každá obec......

Pridané 15.6.2011Stretnutie na riešenie rómskej otázky v obci Važec

Starosta obce Važec p. Profant zvolal stretnutie k riešeniu rómskej otázky v obci. Prítomní boli zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, poslanci OZ, členovia sociálnej komisie, ......

Pridané 20.4.2011Cesta za príkladmi dobrej praxe

11.marca 2011 sa odborní komunitní konzultanti v rámci projektu „Partnerstvo – cesta, po ktorej nikto nekráča sám“ stretli so zástupcami občianskeho združenia „My Mami“ z Prešova, ktoré ......

Pridané 18.3.2011Mobilizácia lokálnych zdrojov

Myšlienka projektu „Partnerstvo – cesta, po ktorej nikto nekráča sám“ sa naplno prejavila koncom januára a začiatkom februára 2011, kedy na požiadanie ......

Pridané 9.2.2011Stretnutie členov pri príležitosti 5. výročia vzniku PSI Liptov

15.12.2010 sa konalo koncoročné stretnutie členov Partnerstva sociálnej inklúzie Liptov o.z. pri príležitosti 5. výročia vzniku PSI Liptov o.z. ......

Pridané 9.1.2011Pracovné stretnutia s pracovníkmi LPSI Orava v rámci výmeny skúseností

Partnerstvo sociálnej inklúzie Liptov o.z. je nielen geograficky, ale aj pracovne späté s činnosťou LPSI Orava, ktoré pôsobí v regióne susediacom s Liptovom ......

Pridané 25.11.2010Pracovné stretnutie s členmi CBF

Terénni sociálni pracovníci v rámci viacročnej spolupráce s CBF (Cooperative Baptist Fellowship) zorganizovali stretnutie venované hľadaniu foriem pomoci sociálne odkázaným Rómom vo Važci ......

Pridané 27.10.2010Vzdelávanie „Komunitné plánovanie sociálnych služieb“

PSI Liptov o.z. v rámci realizovaného projektu „Partnerstvo – cesta, po ktorej nikto nekráča sám“ uskutočnilo vzdelávací cyklus zameraný na problematiku ......

Pridané 20.7.2010Partnerstvo – cesta, po ktorej nikto nekráča sám

Partnerstvo sociálnej inklúzie LIPTOV o.z. (PSI LIPTOV), ako prijímateľ pomoci na základe predloženej a schválenej žiadosti začalo od februára 2010 realizovať projekt, zameraný ......

Pridané 15.2.2010Vzdelávanie „Riadenie projektového cyklu“ a „Projektový manažment“

1.8.2008 boli slávnostne odovzdané certifikáty 20 – tim úspešným absolventom kurzu zameraného na tvorbu a realizáciu projektov pre čerpanie prostriedkov, hlavne zo zdrojov EÚ. ......

Pridané 4.8.2008Tvorivé stretnutia pracovných skupín

Projekt „Stabilným Partnerstvom k sociálnej inklúzii v regióne Liptov – pre všetkých s otvoreným srdcom, ktorí chcú riešiť sociálne problémy v regióne“ je ......

Pridané 16.6.2008„Poďme spolu, podporíme našu školu"

V pondelok 12. mája 2008 sa na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo veľkoplošné „Človeče, nehnevaj sa...“, ktoré bolo netradičným vyvrcholením projektu Komunitnej nadácie Liptov (KNL) s názvom „Poďme spolu, podporíme našu školu“. Na príprave ......

Pridané 20.5.2008Mapovanie potrieb a problémov rómskej komunity v Pribyline - osada „Pod brehom"

V utorok 29. apríla projektový tím spolu s Jozefom Repaským zrealizoval pracovné stretnutie a prieskum v Rómskej osade „Pod brehom“, ktorá je súčasťou obce Pribylina. Jozef Repaský má bohaté skúsenosti s prácou s Rómskymi občanmi a je členom ......

Pridané 9.5.2008Mapovanie potrieb a problémov rómskej komunity vo Važci – osada „Dolinka"

Pracovníčky PSI Liptov dňa 2. apríla 2008 po predchádzajúcej dohode s komunitnou sociálnou pracovníčkou obce p. Vierou Šeďovou navštívili Rómsku osadu Dolinka, ktorá ......

Pridané 28.4.2008Stretnutie členov PSI

V pondelok 31.3.2008 sa uskutočnila v zmysle Stanov združenia výročná členská schôdza PSI. V rámci programu bolo zvolené nové Predsedníctvo PSI a „staronový“ predseda združenia RNDr. Rastislav Haraga. Prítomní členovia PSI sa oboznámili s ......

Pridané 2.4.2008Vzdelávanie „Strategické plánovanie“

V rámci projektu „Stabilným Partnerstvom k sociálnej inklúzii v regióne Liptov – pre všetkých s otvoreným srdcom, ktorí chcú riešiť sociálne problémy v regióne“ prebieha vzdelávacia aktivita s názvom „Strategické plánovanie“......

Pridané 4.2.2008