Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Vzdelávanie „Komunitné plánovanie sociálnych služieb“

PSI Liptov o.z. v rámci realizovaného projektu „Partnerstvo – cesta, po ktorej nikto nekráča sám“ uskutočnilo vzdelávací cyklus zameraný na problematiku komunitného plánovania sociálnych služieb.

V dňoch 17.- 18. 6., 30.6.- 2.7. a 8. – 9.7. 2010 sa vzdelávania zúčastnilo 25 zamestnancov verejného sektora, ktorí pri výkone svojej práce riešia otázky sociálnej politiky. Keďže išlo o zamestnancov sociálnej oblasti a samosprávy, je viac než jasné, že ženy mali stopercentné zastúpenie. Pod odborným vedením lektorky Mgr . Apolónie Sejkovej sa účastníčky postupne oboznamovali nielen s platnou legislatívou, ale hlavne s praktickými otázkami procesu komunitného plánovania.

Témami vzdelávania boli zásady a postupy pri riadení procesu komuntiného plánovania v samospráve, jeho samotný priebeh, tvorba komunitného plánu sociálnych služieb so všetkými jeho fázami (prípravná, analytická, strategická a implementačná – realizačná a hodnotiaca). Každá odborná – teoretická téma bola doplnená praktickým cvičením, v ktorom si účastníčky vyskúšali a overili získané vedomosti. Tieto si otestovali aj v záverečnej písomnej skúške, ktorej úspešné zvládnutie bolo predpokladom pre získanie osvedčenia o absolvovaní vzdelávacieho kurzu. Spojenie teórie a praxe prinieslo svoje ovocie a všetky účastníčky sa stali úspešnými absolventkami a hrdými držiteľkami osvedčenia o absolvovaní vzdelávania „Komunitné plánovanie sociálnych služieb“.

Vzdelávacia aktivita bola jednou z mnohých činností, ktorou sa napĺňajú špecifické ciele projektu „Partnerstvo – cesta, po ktorej nikto nekráča sám“.

Pridané 20.7.2010