Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Mapovanie potrieb a problémov rómskej komunity v Pribyline – osada „Pod brehom“

V utorok 29. apríla projektový tím spolu s Jozefom Repaským zrealizoval pracovné stretnutie a prieskum v Rómskej osade „Pod brehom“, ktorá je súčasťou obce Pribylina. Jozef Repaský má bohaté skúsenosti s prácou s Rómskymi občanmi a je členom pracovnej skupiny zameranej na prípravu strategického dokumentu s cieľom zlepšiť kvalitu života Rómskych komunít v rámci prebiehajúceho projektu PSI Liptov.

V úvode našej návštevy sme sa stretli s bývalou starostkou obce Pribylina pani Dagmar Jurčovou, ktorá nám priblížila život Rómov v osade a „otvorila nám dvere“ k jej obyvateľom. Vítali ju vrúcne a keďže sme boli jej hosťami, prívetiví boli aj k nám a ochotne nám zodpovedali na naše otázky.

V obci Pribylina žije vyše 200 Rómov, väčšina z nich v osade „Pod brehom“, kde sme s obyvateľmi vyplnili takmer 50 dotazníkov zameraných na zistenie kvality ich života, potrieb a problémov, ktoré ich najviac trápia.

Z rozhovorov bolo zrejmé, že najpálčivejším problémom miestnej Rómskej komunity je chýbajúca voda, WC a nevyhovujúce bytové podmienky. Rómovia v osade žijú v drevených obydliach, ktoré užívajú spolu aj viaceré rodiny. Tie majú takto k dispozícii jednu (kuchyňa aj spálňa zároveň), maximálne dve izby (kuchyňa, spálňa). Ako sa nám potvrdilo aj pri predchádzajúcich prieskumoch v Rómskych osadách, Rómovia mali v príbytkoch mimoriadne čisto.

Z nášho pohľadu sa ako najzávažnejší problém Rómov javí nedostatočné vzdelanie, neochota doplniť si ho, alebo ďalej sa vzdelávať, čo súvisí aj s problémami uplatniť sa na pracovnom trhu. Prevažná časť respondentov bola nezamestnaná, odkázaná na štátne sociálne dávky.

Viac o mapovanej cieľovej skupine sa dozvieme po spracovaní výsledkov nášho prieskumu a jeho vyhodnotení. Na základe toho sa spolu so zástupcami komunít a ľudí, ktorí s Rómami v rámci jednotlivých inštitúcií a organizácií prichádzajú do kontaktu, budeme snažiť nájsť spôsoby, ako by sa problémy Rómov v Liptove dali vyriešiť a tým sa zlepšila kvalita ich doterajšieho života.

Pridané 9.5.2008