Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Stretnutie členov PSI

V pondelok 31.3.2008 sa uskutočnila v zmysle Stanov združenia výročná členská schôdza PSI. V rámci programu bolo zvolené nové Predsedníctvo PSI a „staronový“ predseda združenia RNDr. Rastislav Haraga. Prítomní členovia PSI sa oboznámili s hospodárením a činnosťou o.z. za uplynulé obdobie. Doba si vyžiadala aktualizáciu Stanov združenia, ktorých zmeny boli odsúhlasené účastníkmi a posunuté na schválenie na MV SR. Druhá časť zasadnutia PSI patrila prezentácii prebiehajúceho projektu „Stabilným Partnerstvom k sociálnej inklúzii v regióne Liptov – pre všetkých s otvoreným srdcom, ktorí chcú riešiť sociálne problémy v regióne“. Bližšie o projekte a jeho aktivitách je uvedené na web stránke PSI v časti Aktuálne projekty.

Slávnostný ráz výročnej členskej schôdze umocnil v závere akt odovzdávania certifikátov úspešným absolventom vzdelávania s názvom Strategické plánovanie, ktoré bolo zrealizované v rámci spomínaného projektu. Certifikáty odovzdávali riaditeľka pobočky Akadémie vzdelávania LM Mária Drobuliaková a predseda PSI Rastislav Haraga.

Tu si stiahnite prezentáciu zo stretnutia

Pridané 2.4.2008