Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

Aktuálny projekt

Vo februári 2010 PSI Liptov zahájilo realizáciu projektu „Partnerstvo – cesta, po ktorej nikto nekráča sám“, podporený v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie, opatrenie 2.1. podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované komunity, kód výzvy OP Za SI – FSR- LPSI 2009/2.1/01. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk). Sprostredkovateľským orgánom je Fond sociálneho rozvoja (www.fsr.gov.sk).

Projekt je zameraný na prácu so sociálne vylúčenými skupinami, prácou v teréne a komunitnou prácou, tzn. na pokračovanie doterajších aktivít PSI Liptov s cieľom jeho stabilizácie a rozšírenia činnosti v regióne Liptov, pričom svojím zámerom nadväzuje na výstupy predchádzajúceho projektu „Stabilným Partnerstvom k sociálnej inklúzii v regióne Liptov... (2007-2008). V rámci tohto projektu v úzkej súčinnosti svojich členov, partnerov a zástupcov cieľových skupín boli spracované pre región dôležité strategické dokumenty – „Stratégia rozvoja rómskych komunít v regióne Liptov“, „Koncepcia práce s občanmi so zdravotným postihnutím v regióne Liptov“ a „Koncepcia činnosti a stabilizácie Partnerstva sociálnej inklúzie Liptov o. z.“.

Cieľové skupiny

Výber cieľových skupín bol daný doterajšími skúsenosťami PSI-L, aj ich početnosťou v územnej pôsobnosti partnerstva. V rámci Žilinského kraja eviduje región Liptova najvyššie percento marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a nachádzajú sa tu aj segregované osady. Aktivity realizované v rámci projektu a jeho výsledky sú predpokladom komplexnejšieho riešenia sociálnej inklúzie MRK.

Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom boli cieľovou skupinou aj predchádzajúceho projektu PSI-L a strategický dokument spracovaný v roku 2008 bude v rámci predkladaného projektu monitorovaný a hodnotený a budú sa na základe tejto činnosti ďalej rozpracovávať opatrenia do konkrétnych aktivít členov PSI, dobrovoľníkov aj iných subjektov (napr. zamestnávateľov).

Novou skupinou v rámci projektu sú mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti. Vzhľadom na počet týchto zariadení v obidvoch okresoch regiónu Liptova a ich kapacitu, je cieľová skupina významnou z pohľadu riešenia ich sociálnej inklúzie v období po ukončení tejto starostlivosti.

Poslednou cieľovou skupinou sú zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom a neverejnom sektore. Výber tejto cieľovej skupiny vzišiel ako potreba z predchádzajúcej činnosti PSI Liptov, ktorá bola okrem iného zameraná aj na riešenie problémov poskytovania sociálnych služieb v samospráve a na prieskum úrovne komunitného plánovania v regióne. Priestor pre rozšírené kompetencie vo verejnom aj neverejnom sektore dal aj nový zákon o sociálnych službách účinný od 1.1.2009 č. 448/2008, ktorý zároveň zvýšil nároky na odbornosť zainteresovaných strán pri komunitnom plánovaní a riešení problémov v sociálnej oblasti.

Ciele projektu

Cieľ projektu

Intenzívnym pôsobením PSI-L zvýšiť vzájomnú spoluprácu pri podpore sociálnej inklúzie občanov ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených s ich aktívnym zapojením.

Špecifické ciele projektu

  1. zvýšiť prostredníctvom poradenskej činnosti PSI – L podporu koordinovaného komunitného plánovania pri riešení problémov sociálnej inklúzie v regióne Liptov.
  2. spoluprácou relevantných aktérov, mobilizáciou ich zdrojov a zlepšením povedomia majority vytvárať podmienky pre pozitívne zmeny v riešení sociálnej inklúzie v regióne Liptov.
  3. rastom kvality, odbornosti a budovaním kapacít vytvárať podmienky pre zvyšovanie profesionality v oblasti sociálnej inklúzie.

Aktivity na dosiahnutie cieľov projektu

Pre naplnenie cieľov projektu bude realizovaná hlavná aktivita: Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie.
Hlavnú aktivitu budú tvoriť jednotlivé výsledky z nasledovných podaktivít :

Podaktivita 1

Monitorovanie strategických dokumentov a koordinácia aktivít pri napĺňaní opatrení v oblasti sociálnej inklúzie.
Podaktivita bude vychádzať z výsledkov predchádzajúceho projektu „Stabilným Partnerstvom k sociálnej inklúzii v regióne Liptov – pre všetkých s otvoreným srdcom, ktorí chcú riešiť sociálne problémy v regióne“, ktorý bol ukončený v roku 2008. V rámci súčasného projektu sa budú monitorovať strategické dokumenty, ktoré boli spracované pre cieľové skupiny v roku 2008 a v súlade s ich opatreniami sa budú tvoriť akčné plány, naďalej sa bude pokračovať v propagácii a metodickej pomoci pri komunitnom plánovaní s cieľom zvýšiť záujem o komunitné plánovanie, hlavne vo vidieckych komunitách.

Podaktivita 2

Mobilizácia zdrojov regiónu a ich sieťovanie za účelom posilnenia SI a senzibilizácie verejnosti.
Činnosti v rámci podaktivity 2 budú smerovať k zberu údajov týkajúcich sa sociálnych a ekonomických kapacít regiónu, k ich analýze a spracovaniu a následnému využitiu pre riešenie sociálnych problémov v Liptove. Výsledkom budú informácie o inštitucionálnych, finančných aj ľudských zdrojoch a možnostiach pre vytváranie podmienok pre rozvoj regiónu a pre ich správne využitie s cieľom dosiahnuť synergický efekt pri riešení sociálnej inklúzie osôb sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením. Efektívnou komunikáciou medzi zainteresovanými stranami a laickou i odbornou verejnosťou sa zvýši vzájomné porozumenie a akceptácia marginalizovaných komunít majoritnou spoločnosťou.

Podaktivita 3

Zvyšovanie odbornosti a budovanie kapacít v oblasti sociálnej inklúzie v regióne Liptov.
Výstupy tejto podaktivity smerujú k vytvoreniu podmienok pre zvýšenie odbornosti a skvalitnenie činnosti subjektov podieľajúcich sa na sociálnej inklúzii na Liptove. Okrem iného sa uskutoční vzdelávanie zamerané na problematiku komunitného plánovania sociálnych služieb. Využívaním príkladov dobrej praxe, výmenou skúseností v činnosti subjektov pôsobiacich v oblasti sociálnej inklúzie a neustálym vzdelávaním sa zefektívni práca pri riešení sociálnych problémov a pri zavádzaní inovatívnych prístupov v sociálnej inklúzii.

Realizácia projektu

Projekt je plánovaný na 20 mesiacov. Jeho realizácia bola zahájená v mesiaci február 2010 a ukončený bude v mesiaci september 2011.