Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

CHRÁNENÁ DIELŇA A CHRÁNENÉ PRACOVISKO

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím. Ide o občanov, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené ich zdravotnému stavu. Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická osoba alebo fyzická osoba vytvorila alebo prispôsobila zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím. Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska prizná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe kladného posudku orgánu na ochranu zdravia.

Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa zákona o sociálnej pomoci sa považuje aj výrobné družstvo invalidov, ak spĺňa uvedené podmienky.

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách.

Zriaďovateľ chránenej dielne a chráneného pracoviska, tzn. právnická alebo fyzická osoba je povinná viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Zdroj: www.portal.gov.sk