Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

CHRÁNENÉ BÝVANIE

Chránené bývanie je alternatívou pre občanov s trvalým postihnutím alebo dlhodobo chorých, ktorí potrebujú terapeutickú podporu, ale ich stav nevyžaduje ústavnú starostlivosť s plným zaopatrením. Sú to prevažne osoby s mentálnym postihnutím a ľudia chronicky duševne chorí. Cieľom chráneného bývania je naučiť klienta k samostatnosti a samostatnému vedeniu života.

Chránené bývanie je bývanie pod dohľadom, ktorého cieľom je poskytnúť starostlivosť a dôstojné podmienky, podpora duševného, emocionálneho, intelektového a tvorivého rozvoja osobnosti zdravotne postihnutého dospelého človeka. V chránenom bývaní majú občania možnosť sebarealizácie, uplatnenia svojich skúseností, možnosť efektívnej praktickej zručnosti pri pracovnej terapii, rekreačnej a záujmovej činnosti. Zároveň je im poskytované sociálne poradenstvo. Starostlivosť a služby sú prispôsobené potrebám klienta, ktorý sa sám podľa svojich možností podieľa na chode domácnosti za pomoci pracovníkov zariadenia.

Zdroj: Matoušek, O.: Slovník sociální práce

www.rpsp.sk