Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

DENNÝ STACIONÁR

Stacionáre môžu byť určené pre postihnuté deti, dospelých, alebo starších občanov. Sú to zariadenia, ktoré poskytujú denné služby formou ambulantnej starostlivosti. Súčasťou denného programu sú rôzne druhy terapií (arteterapia, pohybová terapia, argoterapia a i.), vzdelávanie, alebo zdravotná starostlivosť, či programy pre rodinných príslušníkov.
Starostlivosť v denných stacionároch býva respitnou (odľahčovacou) starostlivosťou pre rodinu, ktorá sa dlhodobo stará o postihnutého člena a nechce ho umiestniť v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom.

Zdroj: Matoušek, O.: Slovník sociální práce

www.szss.sk