Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

KOMUNITA

„Komunita je miesto, kde človek môže získavať emocionálnu podporu, ocenenie a praktickú pomoc v každodennom živote.“ (Hartl)

V praxi sa môžeme stretnúť s rôznymi ponímaniami pojmu komunita. Komunitu môžeme označiť ako spoločenstvo ľudí, ktorí žijú v geograficky definovanej oblasti. Medzi týmito ľuďmi existujú vzájomné sociálne väzby a sú citovo viazaní k sebe navzájom a k miestu, kde žijú.
Pod komunitou chápeme skupinu ľudí, ktorých niečo spája a ktorí sa pre niečo spájajú. Pod komunitou rozumieme obyvateľov obce, mestskej časti, mikroregiónu, geograficky izolovanej lokality.

Zdroj: www.esf.gov.sk