Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

KOMUNITNÁ PRÁCA

Prácu komunitných pracovníkov s obyvateľmi komunity nazývame komunitná práca. Je veľmi variabilná, pretože každá situácia vyžaduje odlišné riešenie, ktoré je často neprenosné do iných situácií. Komunitná práca je práca s komunitou pre komunitu.

Komunitná práca je:


 1. jedna z foriem sociálnej práce
 2. „proces pomáhajúci ľuďom, aby spoločnou aktivitou vyriešili problém miestnej komunity, prípadne zlepšili podmienky svojho života v komunite“ (Slovník sociálnej práce, str.94)
 3. „metóda smerujúca k vyvolaniu a podporovaniu zmeny v rámci miestneho spoločenstva“ (Metody a řízení sociální práce, 2003)
 4. proces aktivizácie ľudí, aby sa sami postarali o riešenie problémov komunity
 5. projekt (postup, spôsob), ako vyriešiť určitý konkrétny problém

Znaky komunitnej práce:


 1. používa sa pre riešenie problémov a pre navodenie zmeny v miestnom spoločenstve
 2. vzťahuje problémy jedincov a skupín k zdrojom a možnostiam miestnej komunity
 3. zapojuje do riešenia problémov a do rozhodovania a života komunity jej občanov, rovnako aj miestne organizácie a inštitúcie
 4. vedie k prerozdeleniu a zdieľaniu zdrojov, zodpovednosti a kompetencií
 5. rozširuje možnosti ľudí ovplyvniť to, čo sa s nim deje

Komunitná práca prináša zmenu v prístupe riešenia sociálnych problémov občanov:


 1. nepriaznivá sociálna situácia občana nič nemení na jeho jedinečnej hodnote (presadzovanie rovnosti statusu a rešpektu príslušníkov komunít)
 2. akceptácia občana v jeho nepriaznivej situácii umožňuje za jeho spolupráce presnejšie definovať problém i spôsob riešenia (participatívna infraštruktúra vzťahov, ktorá aktivizuje občana, aktívna forma realizácie občianskych práv)
 3. riešenie sociálneho problému je efektívne vtedy, keď je uskutočňované v prirodzenom prostredí, v ktorom občan žije
 4. pomoc poskytnutá v prirodzenom prostredí komunity má prednosť pred inštitúciou

Zdroj: Matoušek, O.: Metody a řízení sociální práce
Matoušek, O.: Slovník sociální práce