Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

KOMUNITNÉ CENTRUM

Je zariadenie, ktoré poskytuje programy, ktoré vyplývajú z potrieb komunity, alebo je o ne v komunite záujem. Ich súčasťou je vzdelávanie, aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, organizovanie besied, kurzov, a pod. Komunitné centrum zvyčajne svojou činnosťou reaguje na najpálčivejšie problémy miestnej komunity, ako je napríklad príprava detí na vstup do školy, poradenstvo a ďalšie služby. Snahou je zapájať do aktivít čo najväčší počet príslušníkov miestnej komunity, ktorí spolupracujú s odborníkmi pri chode a organizovaní činnosti komunitného centra.
Zriaďovateľom komunitného centra môže byť mesto/obec, alebo nezisková organizácia.

Zdroj: Matoušek, O.: Slovník sociální práce