Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

KOMUNITNÝ PLÁN


  1. je výsledný dokument procesu komunitného plánovania
  2. zodpovedá miestnym podmienkam a potrebám obyvateľov v oblasti sociálnych služieb
  3. stanoví krátkodobé aj dlhodobé ciele a priority rozvoja sociálnych služieb
  4. mapuje a analyzuje existujúce zdroje, ktoré umožnia naplnenie vytýčených cieľov
  5. obsahuje štatistické, sociologické, demografické údaje
  6. obsahuje systém sledovania a vyhodnocovania postupu komunitného plánovania
  7. obsahuje systém priebežného informovania verejnosti
  8. obsahuje spôsob a mieru zapojenia všetkých účastníkov komunitného plánovania
  9. spracovať ho môže obec, viac obcí spoločne alebo obcou poverený subjekt (napr. mimovládna organizácia)

Zdroj: Woleková, H. – Mezianová, M.: Komunitné plánovanie sociálnych služieb

Kolektív autorov : Sprievodca komunitnou sociálnou prácou