Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Z pohľadu miestnych a mestských samospráv predstavuje starostlivosť miest a obcí o občanov v sociálnej núdzi (sociálna politika samospráv). Je zabezpečovaná sociálnymi odbormi, oddeleniami, referátmi sociálnych vecí, prípadne sociálnej starostlivosti. Zahŕňa v sebe dostupnosť zariadení sociálnych služieb, budovanie a dostupnosť sociálnych bytov, sociálne šetrenia a posudzovanie sociálnej situácie občanov,  ich odkázanosť na sociálne služby, a s tým súvisiace poskytovanie sociálneho poradenstva a iných foriem sociálnej pomoci.