Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

SOCIÁLNE PORADENSTVO

Sociálne poradenstvo je jednou z foriem riešenia sociálne núdze. Podľa zákona o sociálnej pomoci je sociálne poradenstvo odborná činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií o možnostiach riešenia sociálnej núdze a na usmernenie občana pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci.
V rámci sociálneho poradenstva možno občanovi odporučiť poskytnutie odborných poradenských služieb špecializovanými inštitúciami.

Zdroj: Zákon č. 195/1998 o sociálnej pomoci

www.portal.gov.sk