Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

SOCIÁLNE SLUŽBY

Sú všetky služby, krátkodobé i dlhodobé, poskytované osobám, ktoré sú na ne odkázané. Smerujú k zlepšeniu kvality ich života.
Podľa zákona o sociálnej pomoci sú to špecializované činnosti na riešenie hmotnej núdze alebo na riešenie sociálnej núdze. Sociálnymi službami sú opatrovateľská služba, organizovanie spoločného stravovania, prepravná služba, starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, sociálna pôžička.

Zákon č. 195/1998 o sociálne pomoci

Matoušek, O.: Slovník sociální práce