Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

SOCIÁLNA INKLÚZIA

Proces začleňovania sa exkludovaných (vyčleňovaných) komunít do spoločnosti, ich aktívne zapájanie sa do sociálneho, ekonomického, politického a kultúrneho života.

Zdroj: www.esf.gov.sk