Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

SOCIÁLNA POMOC

Je podľa zákona o sociálnej pomoci sociálna prevencia a riešenie hmotnej núdze alebo riešenie sociálnej núdze. Je pomoc, ktorá nastupuje v situácii, keď si občan nemôže sám ani s pomocou rodiny zabezpečiť základné životné podmienky. Uskutočňuje sa najmä prostredníctvom sociálnej práce.

Sociálna pomoc predstavuje tiež systém náhradných zdrojov najčastejšie v situáciách hmotnej núdze najzraniteľnejších skupín obyvateľov. Je podmienená príjmovými podmienkami občana a jeho spoločne posudzovaných osôb. Občan, ktorý je bez príjmu a nemôže si pomôcť sám ani s pomocou rodiny má nárok na pomoc zo strany štátu, ktorá však má byť len dočasným, nie trvalým riešením jeho nepriaznivej situácie.

Zdroj: Zákon č. 195/1998 o sociálne pomoci

www.employment.gov.sk