Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Medzinárodným právom definovaný súbor inštitúcií a inštitútov, ktorý poskytuje ochranu a pomoc ľuďom v prípadoch ohrozenia zdravia, choroby, nezamestnanosti, zdravotného postihnutia, invalidity, pracovného úrazu, staroby, tehotenstva a materstva, rodičovstva a úmrtia živiteľa.
Sociálne zabezpečenie na Slovensku má tri základné formy, ktorými sú sociálne poistenie, sociálna pomoc a sociálna podpora.

Zdroj: Matoušek, O.: Slovník sociální práce

www.employment.gov.sk