Fond sociálnejo rozvoja Európsky sociálny fond

V októbri 2007 začalo PSI Liptov realizovať projekt „Stabilným Partnerstvom k sociálnej inklúzii v regióne Liptov – pre všetkých s otvoreným srdcom, ktorí chcú riešiť sociálne problémy v regióne“, podporený Fondom sociálneho rozvoja v rámci výzvy SOP ĽZ–FSR–2007/2.1/02. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.
Projekt je zameraný na pokračovanie práce so sociálne vylúčenými skupinami, prácou v teréne a komunitnou prácou, tzn. na pokračovanie doterajších aktivít PSI Liptov s cieľom jeho stabilizácie a rozšírenia činnosti. Vychádza z analýzy výstupov predchádzajúceho projektu realizovaného v roku 2006 „Začnime spoločne riešiť sociálnu situáciu v regióne“. Aktivity smerujú k zisteniu a analýze sociálnych potrieb znevýhodnených občanov regiónu, zhodnoteniu možností a zdrojov, ktoré umožnia naplnenie týchto potrieb a určia smer, ktorým sa sociálne služby v budúcnosti majú uberať. Jedným z cieľov projektu je vytvorenie strategického dokumentu, ktorý zabezpečí predpoklady pre koncepčnú prácu v sociálnej oblasti a predpoklady pre komunitnú prácu s cieľovými skupinami – občanmi ohrozenými sociálnym vylúčením. Tieto vyžadujú zvýšenú pozornosť, aby sa predchádzalo ich sociálnej vylúčenosti a zvyšovali sa príležitosti pri ich uplatňovaní sa na trhu práce.

Hlavný cieľ projektu:

 1. prostredníctvom realizovaných aktivít vytvárať a zlepšovať podmienky pre uplatnenie sa cieľových skupín na trhu práce s dôrazom na uplatňovanie rovnosti príležitostí a odstraňovanie sociálnych nerovností

Špecifické ciele projektu:

 1. stabilizovať vybudovanú kapacitu PSI Liptov a rozširovať okruh pôsobnosti v oblasti sociálnej inklúzie
 2. spracovať strategické dokumenty, ktoré budú aktivizovať komunity a smerovať k zlepšeniu, resp. vytvoreniu podmienok pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce
 3. informovať a poskytnúť sprievodcovský servis a facilitáciu v procese komunitného plánovania sociálnych služieb

Cieľové skupiny:
Rómske komunity – žijúce segregovane v rómskych osadách

Celkový počet Rómov v Európe je asi 1,5 až 6 miliónov, vo svete 2,5 - 12 miliónov. Problémom pri určovaní ich počtu je, že sa pri sčítaní sami hlásia k iným národnostiam. Na Slovensku sú Rómovia druhou najpočetnejšou národnostnou menšinou. Niektorí žijú v segregovaných rómskych osadách, zvyšných okolo 40% žije rozptýlene medzi majoritnou spoločnosťou.
V rámci Žilinského samosprávneho kraja je v regióne Liptova najvyššia koncentrácia rómskeho obyvateľstva. Z realizovaných prieskumov vyplýva, že v okrese Ružomberok žije takmer sedemsto a v okrese Liptovský Mikuláš vyše tritisíc Rómov, pričom v regióne sa nachádzajú 3 segregované rómske osady (Pribylina, Važec, Liptovský Mikuláš).
Rómovia patria k sociálne vylúčeným skupinám obyvateľstva, pričom jednou z príčin je aj funkčná negramotnosť, ktorá súvisí s chudobou, nezamestnanosťou a sociálnou izoláciou. V medzinárodnom meradle má Slovenská republika najvyššiu nezamestnanosť Rómov do 25 rokov. Problém nájsť si pracovné uplatnenie im spôsobuje hlavne nedostatočné vzdelanie, ale aj diskriminácia, či neochota zapojiť sa do podporných projektov a jazyková bariéra. Nemajú skúsenosti s permanentnou prácou, často sú absolventmi špeciálnych škôl, čo im zužuje možnosti a sú odkázaní na pomoc štátu. Veľká časť z nich, najmä ženy, žijú celý život zo štátnej sociálnej pomoci.

Občania so zdravotným postihnutím - uchádzači o zamestnanie

V evidencii Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny je v okrese Liptovský Mikuláš približne 220 a v okrese Ružomberok 130 občanov so zdravotným postihnutím. Neexistuje presný údaj o skutočnom počte tejto znevýhodnenej skupiny obyvateľov.
Štát každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na podporu zamestnávania zdravotne ťažko postihnutých ľudí. Napriek tomu si prácu hľadajú oveľa ťažšie ako ľudia bez zdravotného obmedzenia. Podľa platného zákona je každý zamestnávateľ, ktorý má viac ako 20 ľudí, povinný vytvoriť pracovné miesto pre človeka so zdravotným postihnutím, ak takého eviduje príslušný úrad práce medzi nezamestnanými. V prípade, že firmy nezamestnajú zdravotne postihnutých občanov, tak ako im prikazuje norma, musia za neobsadené miesto zaplatiť povinný podiel. Mnohí zamestnávatelia volia radšej úhradu povinného podielu, prípadne náhradné plnenie, ako by mali vytvoriť miesto pre občana so zníženou pracovnou schopnosťou. Niektoré organizácie združujúce občanov so zdravotným postihnutím, ktoré pomáhali hendikepovaným nájsť zamestnanie, sa dokonca rozhodli pre nezáujem podnikov svoje podporné aktivity zrušiť.
Takto znevýhodneným osobám so zdravotným postihnutím môže pomôcť realizácia projektov zameraná na podporu ich uplatnenia sa na trhu práce. Podľa odborníkov majú spoluobčania so zdravotným postihnutím najväčšie šance zamestnať sa práve v sociálnej sfére.

Obyvatelia obcí v regióne Liptova ohrození sociálnym vylúčením

V regióne Liptova žije okolo 133 tisíc obyvateľov v 3 mestách a 78 obciach, z toho na území okresu Liptovský Mikuláš je 54 a v okrese Ružomberok 24 obcí. Liptovský Mikuláš je zároveň špecifický veľkým počtom obcí do 500 obyvateľov, z ktorých sú niektoré geograficky izolované, čo môže viesť k sociálnej izolácii až sociálnej exklúzii určitých skupín obyvateľov. Situáciu zhoršuje aj fakt, že sociálne služby sú dostupné prevažne v mestách, alebo v niektorých väčších obciach, čím nie je zabezpečené udržanie, resp. zlepšenie kvality života obyvateľov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii, či už z dôvodu zdravotného postihnutia, choroby, straty zamestnania a nedokážu si pomôcť sami ani s pomocou rodiny.

Hlavné aktivity projektu:

 1. Stabilizácia Partnerstva sociálnej inklúzie Liptov o.z.
 2. Identifikácia potrieb lokality v oblasti sociálnych služieb, služieb zamestnanosti v Liptove so zameraním na rómsku komunitu a občanov so zdravotným postihnutím, ale aj občanov žijúcich v obciach Liptova.
  Aktivita v sebe zahŕňa nielen mapovanie potrieb a problémov cieľových skupín, ale aj zistenie ich záujmu o riešenie vlastných problémov. Okrem toho sa preskúmajú dostupné sociálne služby a možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Na základe zistených a spracovaných výsledkov mapingu sa stanovia možnosti riešenia problémových oblastí a ďalšia stratégia práce s uvedenými skupinami.
  Pre aktualizáciu a doplnenie informácií o organizáciách a inštitúciách pôsobiacich v sociálnej oblasti v rámci regiónu Liptova sa bude pokračovať v prieskume týchto organizácií formou dotazníka, resp. riadeného rozhovoru.
 3. Tvorba strategických dokumentov v strednodobom horizonte do roku 2013 a akčných plánov LPSI na podporu zamestnanosti a sociálnej inklúzie na miestnej úrovni v krátkodobom horizonte rokov 2007 – 2008
  Aktivita je zameraná na zhodnotenie dostupných údajov a zistených informácií v súčinnosti s odborníkmi v rámci vytvorených pracovných skupín. Výsledkom tohto procesu bude vytvorenie strategických dokumentov zameraných na rozvoj rómskych komunít, na prácu s občanmi so zdravotným postihnutím, ako aj na spracovanie dlhodobej koncepcie činnosti občianskeho združenie PSI Liptov.
 4. Budovanie siete a činnosť komunitných konzultantov
  Úlohou komunitných konzultantov je práca s komunitami pri hodnotení ich potrieb a zároveň sa ich snažia aktivizovať smerom k riešeniu vlastných problémov. Komunitní konzultanti pritom spolupracujú s prirodzenými autoritami v komunite, ako aj s pracovníkmi organizácií napomáhajúcimi týmto cieľovým skupinám. Snažia sa zapojiť do procesu identifikácie potrieb a problémov komunity všetkých zainteresovaných, facilitujú vzájomné stretnutia a poskytujú poradenstvo v rámci procesu komunitného plánovania.
 5. Šírenie publicity, informovanosti partnerov, cieľových skupín a verejnosti o problematike chudoby a sociálnej inklúzie

Realizácia projektu:

Projekt sa realizuje od októbra roku 2007 a bude ukončený v novembri roku 2008.